چند گپ بسيار مهم

استاد سید مسعود

١- حرف رييس امنيت اسراييل ( موساد) در مورد ايران٠

٢- حذف كمك هاي امريكا در بودجه امريكا در مورد افغانستان ٠

٣- واكنش چين در مورد حضور اين كشور در  شرق ميانه٠

٤- برداشتن تعداد از تحريم هاي امريكا و غرب از روسيه٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١- جنگ استخباراتي:

١- ١ رييس امنيت اسراييل براي اولين بار گفت كه اينكشور بدون مشوره امريكا عمليات هاي را در ايران سازمان داده است ،اين گفته همان ادعاي ما را كه اسراييل اكنون شريك استراتيريك غرب در ميانه مبدل شده است و ديگر تنها عامل تطبيق كننده سياست هاي غرب و اطاعت كننده بدون چون و چرا نيست

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ١  اينكشور بصورت مستقل بعد از بهار عرب كه  خزان عرب را در پي داشت به قدرت منطقوي قوي تر از اعراب خود نمايي كرد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ١ دستگاه امنيتي اسراييل ( موساد) ايجاد كننده خطوط و تاكتيك هاي اساسي  دستگاه اميتي ايران ( ساواك) در حاكميت  محمد رضا شاه شاهنشاه ايران  بود 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ١ تعداد زيادي از بهودان ايراني در ساواك ايران جذب شدند و اين دستگاه بعد از كا جي بي شوروي در منطقه حرف اول را ميزد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠””٠٠٠

٥- ١ موساد ( دستگاه امنيتي اسراييل ) در تعداد موارد در تشكيل قوت هاي ايراني از طريق سفارت اسراييل  مداخله كاري مي كرد كه از جانب دولت آنزمان ايران بدون كم و كاست پذيرفته مي شد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٦-١ با سقوط سلطنت و از بين رفتن ساواك ( دستگاه استخباراتي شاه) تعداد زياد ا. بهودان عازم اسراييل و يا كشور هاي ديگر شدند

تعداد ساواكي ها رفتند و ديگري در ايران نا شناخته باقي اند 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧- ١ تعداد ديگر نا شناخته هنوز در درون جامعه ايراني شايد به گمان اغلب فعاليت دارند، اسراييل توسط اين اشخاص ستون هاي پنجمي خود را  فعال نگهداشته است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٨- ١ از جانب ديگر تعداد زيادي ايراني هاي يهودي به اسراييل زندگي دارند كه به ايراني بودنشان مي بالند ، ترس اسراييل از نزديكي اين اسرائيليان با دستگاه استخباراتي ايراني است كه يك واقعيت مسلم است

اين ايراني هاي يهودي مانع دشمني بيشتر اسراييل با ايران اند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٩- ١ در اين مورد بهودان روسي مقيم اسراييل كه به زبان روسي تكلم مي كنند نيز دشواري هاي تطبيق سياست هاي را براي دولت اسراييل بار مي آورد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٠-١  اسراييل با موساد و ايران با دستگاه استخباراتي خود. و دستگاه استخباراتي را پايه گذاشته اند كه به گفته صدراعظم اسراييل به هر شخصي و هر محلي دسترسي دارند

موساد تنها دستگاه استخباراتي ايران را كه بر قاعده هاي ساواك ولي بازسازي شده و اسلامي شده استوار است حريف منطقوي مي داند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠”

١١- ١ ايران از طريق دستگاه استخباراتي خودش  در داخل اسراييل و از دهليز حماس و حزب الله و ديگران  از خارج اسراييل در درون   نظام اسراييل  دسترسي دارد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

اصل گپ در اين مورد:

١-جنگ ميان اسراييل و ايران پيش از آنكه نظامي باشد رويارويي استخباراتي است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- اسراييل پايه گذار ساواك دستگاه استخباراتي شاه ايران است كه امروز مهره هاي  ساواكي در درون ايران ستون هاي پنجمي را در ايران براي اسراييل مي سازد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- بهودان ايراني شهروندان اسراييل  خطر ستون پنجم بودن را در داخل و حماس و حزب الله لبنان خطر را از خارج متوجه اسراييل نموده اند كه از جانب ايراني ها تمويل مي شوند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢-حذف كمك هاي نظامي براي افغانستان در بودجه امريكا:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١- ٢در بيست سال گذشته سالانه از ٢ تا چهار مليارد دالر كمك هاي نظامي براي  قوت هاي نظامي افغانستان اختصاص داده مي شد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٢.  اين خود سوال بر انگيز بود ٢-٤ مليارد دالر در بودجه يك كشور ديگر براي افغانستان ، اين پرسش ها را خود مي توانيد گمان زني كنيد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٢ حذف اين كمك ها  مي تواند به  سه دليل باشد:

الف- دولت امريكا  كمك هاي نظامي را تنها براي دولت هاي اجرا مي كند آنهم دولت دوست كه در نقاط استرتيژيك جهان واقع بوده و منافع ملي امريكا را تامين نمايد

حالا آيا  حاكميت افغانستان  چنين أست ؟

ب- تعاملات سياسي را تا هنوز دولت افغانستان با جهان آنچه بيروني ها مي گويند تامين نكرده است .

ج- رد علني رهبر حاكميت  و اميرالومنين ملا هيبت الله احمد مبني بر ابنكه اگر  بم اتوم هم بالاي ما استعمال كنند ما تسليم خواست آنان نمي شويم 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٢.  از آمريكا با وجود قطع رابطه كردن اگر پشت پرده حرف هاي ديگري نباشد كه هست، نبايد توقع كمك نظامي نمود، اين مسخره گي سياسي خواهد بود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥- ٢.  قطع كمك هاي نظامي از جانب امريكا به افغانستان معني كاهش ٢-٤ مليارد دالر را در قدرت خريد  مردم و كاهش ذخاير اسعاري نشان مي دهد

اين مسله خود بر درجه رفاهيت تاثير منفي وارد مي آورد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣-واكنش چين:

١-٣  چين حق مي خواهد نه با تفنگ بل با بازار هاي اقتصادي و تاثيرات سياسي 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٣  زرد هاي سرخ يگانه بازمانده قوي ماركسيزم  از دهليز بازار مي آيد و ديگر صادر كننده انقلاب ملي دموكراتيك نيست

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٣  با ابن روكرد مهر سكوت را بر دهن غرب مي زند و از دهليز رقابت گوي رقابت را برده است ، كشور هاي خليج  كه منبع سرمايه هاي خدا داد اند در دام كالا هاي أژدهاي سرخ رفته اند  ، بازار همه چينايي اند و قصر هاي مجلل تزهين شده با كالا هاي چيني

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٣  غرب پريشان خاطر  كشور هاي خليج اند كه چگونه مي توان اژدهاي سرخ را بخواباند 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥- ٣  روس ها با اژدها در بازار هاي كالا هاي سرد كاري ندارد، ولي در بازار هاي گرم( اسلحه) روس ها در رقابت اند و حق مي طلبند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

اصل گپ در اين مورد:

چين بيدار شده و اژدهاي سرخ در خليج زورآرمايي مي كند، غرب نگران بلعيدن كشور هاي خليج از جانب اژدهاي سرخ است  ، روس ها او را كمك مي كند و خود بازار  فروش اسلحه روسي را گرم تر مي كند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- رفع تحريم نسبي روسيه از جانب امريكا

:

١-فشار ها روسيه بر اروپا با نزديك شدن زمستان و انفلاسيون بيسابقه در اروپا امريكا را وادار كرد تا تعداد از  تحريم ها را برچيند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- فشار بر روسيه نتيجه معكوس براي اروپا داد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- با وجود  فشار و تحريم ها با بلند رفتن قيمت هاي جهاني تيل جبران مصارف بلند جنگي روسيه را مقدور ساخته أست

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- روس ها در جنگ اوكرايين در پي اهداف فرا اقتصادي اند

٠٠٠٠٠٠٠”٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

اصل گپ در اين مورد:

تنها يك سوال

آيا ميان روسيه و آمريكا  چين  پشت پرده حرف هاي در مورد تقسيم سوم جهان وجود دارد؟؟؟

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠””٠٠٠”””

استاد مسعود 

واشنگتن ستيت

شنبه 

سرطان ١٤٠١ خورشيدي

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا